funding
Legal & Tax Alerts

Finanțarea proiectelor noi pentru producție de energie din surse regenerabile

La data de 30 martie 2022, Ministerul Energiei a lansat o nouă schemă de ajutor de stat ce are ca obiect sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (eolian și solar) cu sau fără instalații de stocare integrate. Bugetul proiectului este de 457.700.000 EUR cu finanțare din PNRR.

Sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

să fie implementate pe teritoriul României;

să vizeze realizarea capacităţilor noi de producţie a energiei electrice din sursă de energie eoliană/ solară, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat;

capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect să fie mai mare de 0,2 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene și solare;

investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la Sistemul Energetic Național, inclusiv punerea în funcțiune până cel târziu la finalul trimestrului II 2024;

nu pot urmări înlocuirea unei capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene și solare și nici extinderea unor unități de producție de energie electrică.

De asemenea, pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, persoanele juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, cât și mari, întreprinderi nou înființate, legal constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin cu condiția înregistrării la ONRC în România;

obiectul de activitate principal sau secundar, menționat în actul constitutiv, îl reprezintă activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți – clasa CAEN 3511 – „Producția de energie electrică”);

nu sunt în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă;

nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

nu sunt declarați într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;

solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;

solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat definitiv pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

nu fac obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

nu sunt întreprinderi în dificultate, astfel cum sunt definite în art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

pentru proiectele cu sursă de energie eoliană:

1.300.000 Euro/MW pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

  650.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

pentru proiectele cu sursă de energie solară:

750.000 Euro/MW – pentru capacități instalate între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv);

425.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Cuantumul ajutorului de stat este de maximum 15.000.000 EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, iar cererile se pot depune până la data de 31 mai 2022.

 

Cookie Settings