copyrights
Legal & Tax Alerts

Noi modificări privind legislația drepturilor de autor

Modificări majore și de impact privind drepturile de autor au fost adoptate prin Legea nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe („Legea 69/2022”), care a intrat în vigoare la data de 4 aprilie 2022. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională două acte juridice europene, respectiv Directiva (UE) 2019/789 referitoare la transmisiile prin cablu și prin satelit și Directiva (UE) 2019/790 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală.

Principalele noutăți legislative aduse Legii nr. 8/1996 privesc următoarele aspecte:

 ♦ Introducerea și definirea unor termeni și expresii noi

Legea nr. 69/2022 introduce în cuprinsul art. 21 din Legea nr. 8/1996 o serie de definiții a unor noțiuni și expresii noi, explicând înțelesul acestora și contextul în care urmează a fi folosite. Dintre acestea următoarele concepte sunt definite astfel:

♦ editorul de publicații de presă este un furnizor de servicii la inițiativa, pe răspunderea editorială și sub supravegherea căruia este publicată, în orice formă de mass-media, scrisă sau online, o publicație de presă;

♦ publicația de presă este definită drept o colecție alcătuită în principal din opere literare cu caracter jurnalistic, dar care poate include și alte opere sau alte obiecte protejate

♦ furnizorul de servicii online de partajare de conținut este un furnizor al unui serviciu al societății informaționale, al cărui scop principal sau unul dintre scopurile principale este acela de a stoca și de a oferi publicului acces la un volum semnificativ de opere protejate prin drept de autor sau de alte obiecte protejate încărcate de către utilizatorii săi, pe care le organizează și le promovează direct sau indirect, spre exemplu, prin utilizarea unor mijloace de promovare țintită, în scop lucrativ.

♦ Drepturile editorilor de publicații de presă și ale jurnaliștilor în mediul online

Este reglementat dreptul exclusiv al editorului de publicații de presă de a autoriza sau de interzice utilizarea online a publicațiilor de presă de către furnizorii de servicii informaționale. Astfel, editorii de presă vor avea posibilitatea de a stabili condițiile în care va fi autorizată utilizarea publicațiilor lor de presă, dacă vor solicita o remunerație în schimbul unei astfel de utilizări sau dacă va fi cu titlu gratuit. Aceste prevederi se vor aplica începând cu data de 1 octombrie 2022.

Prin excepție, publicațiile de presă pot fi utilizate online, fără autorizarea editorilor publicațiilor de presă, în următoarele condiții: (a) publicațiile de presă sunt utilizate în scop privat sau necomercial de către utilizatori individuali; (b) utilizarea de hyperlink-uri, precum și în cazul raportării în publicațiile de presă a unor simple fapte; (c) folosirea unor cuvinte individuale sau a unor extrase foarte scurte, de maxim 120 de caractere.

Drepturile editorilor publicațiilor de presă expiră după doi ani de la data de 1 ianuarie a anului care urmează datei în care respectiva publicație de presă a fost publicată. Aceasta înseamnă că, după această perioadă, publicațiile de presă pot fi utilizate în mod liber de furnizorii de servicii informaționale.

Autorii operelor încorporate într-o publicație de presă (cum sunt jurnaliștii) au dreptul la o parte corespunzătoare din veniturile pe care le obțin editorii publicațiilor de presă în urma utilizării publicațiilor lor de presă de către prestatorii de servicii ai societății informaționale. Această regulă nu este aplicabilă editorilor publicațiilor de presă pentru drepturile dobândite în contextul relațiilor de muncă.

♦Activitatea desfășurată de furnizorii de servicii online de partajare de conținut (agregatorii de știri sau platformele online pe care este încărcat conținut de către utilizatori)

Un furnizor de servicii online de partajare de conținut trebuie să obțină o autorizație din partea autorilor, artiștilor interpreți sau executanți, producătorilor de fonograme și videograme, precum și din partea organismelor de radiodifuziune și televiziune și/sau editorilor publicațiilor de presă, de exemplu prin încheierea unui contract de licență, pentru a comunica public sau a pune la dispoziția publicului operele sau alte obiecte protejate.

Furnizorii de servicii online de partajare de conținut răspund pentru conținutul încărcat de utilizatorii săi, mecanismul de exonerare prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 365/2002 nefiind aplicabil. În mod excepțional, răspunderea furnizorilor de servicii online de partajare de conținut nu este atrasă, dacă aceștia demonstrează îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

♦ au depus cele mai bune eforturi pentru a obține o autorizație;

♦ au depus, în conformitate cu standarde ridicate de diligență profesională din domeniu, cele mai bune eforturi pentru a asigura indisponibilitatea operelor indicate;

♦ au acționat cu promptitudine și eficiență, la primirea unei notificări motivate suficient din partea titularilor de drepturi, pentru a bloca accesul la operele notificate sau pentru a le elimina de pe site-urile lor.

Legea nr. 69/2022 prevede un regim special pentru furnizorii care au pus la dispoziția publicului propriile servicii pentru mai puțin de 3 ani și care au o cifră de afaceri anuală mai mică de 10 milioane EUR.

Este instituit și un mecanism eficace și rapid de soluționare a plângerilor și a căilor de atac disponibil pentru utilizatorii serviciilor acestora în caz de litigii apărute în legătură cu utilizarea operelor partajate.

♦ Gestiunea colectivă obligatorie și gestiunea colectivă extinsă

Legea nr. 69/2022 modifică dispozițiile privind gestiunea colectivă obligatorie și introduce noi reglementări privind gestiunea colectivă extinsă, stabilind inclusiv că drepturile de reproducere și punere la dispoziția publicului a operelor aparținând editorilor de publicații de presă fac obiectul gestiunii extinse.

Autorizațiile de licențe neexclusive acordate de organismul de gestiune colectivă reprezentativ, se aplică și pentru titularii de drepturi (inclusiv editorii de publicații de presă) care nu au acordat mandat sau nu au autorizat respectivul organism de gestiune colectivă. Prevederile se vor aplica începând cu data de 1 octombrie 2022.

Autorii și titularii de drepturi care nu au autorizat organismul de gestiune colectivă reprezentativ pot exclude de la autorizare toate sau o parte din operele și obiectele lor protejate, printr-o notificare transmisă organismului de gestiune colectivă, iar, în 30 de zile, de la primirea acestei notificări, organismul de gestiune colectivă informează utilizatorii despre excluderea respectivelor opere și obiecte protejate din repertoriul gestionat, eliberează licențe noi din care exclude respectivele opere și obiecte protejate și actualizează licențele aflate în derulare până la încheierea termenului de 30 de zile.

Organismele de gestiune colectivă existente la data intrării în vigoare a noilor modificări au obligația de a-și modifica statutele în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a noii legi, astfel încât acestea să fie ajustate potrivit noilor reglementări. Concret, în acest termen de 6 luni, organismele de gestiune colectivă își pot modifica statutele astfel încât să gestioneze noile drepturi recunoscute editorilor de publicații de presă în mediul online.

♦ Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

Atunci când acordă licențe neexclusive sau își cesionează drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii și artiștii interpreți sau executanți au dreptul să primească o remunerație adecvată și proporțională în raport cu valoarea economică a drepturilor autorizate sau cesionate.

Este introdusă o prevedere nouă prin care autorii și artiștii interpreți sau executanți primesc informații privind exploatarea operelor și a interpretărilor sau execuțiilor lor din partea succesorilor lor în drepturi sau a părților cărora le-au acordat o licență sau le-au transferat drepturile lor. Informațiile trebuie să:

♦ permită accesul la date recente, complete, relevante și pertinente privind exploatarea operelor şi a interpretărilor sau execuțiilor;

♦ acopere toate modalitățile de exploatare și toate sursele de venituri (de ex. din produsele promoționale);

♦ să permită evaluarea efectivă a valorii economice a drepturilor în cauză;

♦ fie transmise periodic, cel puțin o dată pe an.

Autorii au dreptul, la o remunerație suplimentară adecvată și echitabilă atunci când remunerația convenită inițial se dovedește a fi, în mod clar, disproporționat de scăzută în raport cu toate veniturile nete relevante ulterioare și semnificativ mai mari decât estimările inițiale, obținute din exploatarea operelor.

Este introdus un nou mecanism de revocare a licențelor acordate, prin care autorul sau artistul să aibă dreptul de a revoca integral sau parțial licența sau transferul de drepturi, în caz de neexploatare a respectivei opere sau a altui obiect protejat.

Noile prevederi privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor nu se aplică programelor de calculator.

♦ Alte noțiuni noi introduse

Legea nr. 8/1996 a suferit numeroase alte modificări precum:

▸Facilități privind difuzarea transfrontalieră a programelor prin satelit – principiul țării de origine

Potrivit principiului țării de origine, autorizarea dreptului de autor pentru difuzarea de programe prin mijloace cu fir sau fără fir (de ex. satelit), trebuie obținută numai pentru țara UE de origine a difuzării de programe și nu pentru țările UE în care sunt difuzate programele.

Aplicarea acestui principiu facilitează difuzarea transfrontalieră a programelor radio și de televiziune: (i) programe de știri și actualități; (ii) producții proprii finanțate integral de organismul de radiodifuziune.

▸ Noi excepții de la limitele exercitării drepturilor de autor

Sunt permise reproducerile și extragerile din opere şi din alte obiecte protejate accesibile în mod legal în scopul extragerii textului și a datelor și acestea pot fi păstrate atât timp cât este necesar pentru extragerea textului și a datelor.

Extragerea textului și a datelor” va însemna „orice tehnică analitică automatizată care vizează analizarea textului și a datelor în formă digitală pentru a genera informații precum modele, tendințe și corelații, fără însă a se limita la acestea”

▸Sunt permise utilizările digitale ale operelor şi ale altor obiecte protejate, inclusiv în mediul online și cel transfrontalier

Utilizarea este permisă, în măsura justificată de scopul necomercial urmărit, de obiectivul unic de ilustrare didactică, cu condiția ca o astfel de utilizare: (a) să aibă loc sub responsabilitatea în legătură cu activitatea unei instituții de învățământ; (b) să fie însoțită de indicarea sursei, a numelui autorului, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil; (c) să nu urmărească un scop comercial; (d) să nu înlocuiască sau să afecteze achiziționarea materialelor destinate pieței educaționale.

Toate cele de mai sus ilustrează faptul că, prin transpunerea acestor directive europene, legiuitorul român a urmărit să modernizeze legislația națională existentă în materie de drepturi de autor creând premisele către o veritabilă piață unică digitală.

 

Cookie Settings