competition
Legal & Tax Alerts

Noi reguli privind examinarea și autorizarea investițiilor străine directe

În data de 18 aprilie 2022, au intrat în vigoare noi reglementări[1] privind examinarea și autorizarea investițiilor străine directe („ISD”) în România. Noile reglementări au creat cadrul legal național care permite aplicarea Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune („Regulamentul ISD”).

Regulamentul ISD a devenit direct aplicabil în toate Statele Membre din 11 octombrie 2020 și a introdus, în ceea ce privește ISD care sunt de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, un mecanism de cooperare între Statele Membre, precum și între Statele Membre și Comisia Europeană.

Noile reglementări naționale stabilesc mecanismul de examinare a ISD în România și procedura de autorizare a ISD în România.

Investițiile străine supuse examinării și autorizării în România

Sunt supuse examinării și autorizării în România acele ISD și investiții noi, definite conform noilor reglementări, care au ca obiect domeniile de activitate strategice prevăzute de Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării („CSAT”) nr. 73/2012 și a căror valoare depășește pragul de 2.000.000 de euro.

Prin excepție, pot fi supuse examinării și autorizării în România și ISD care nu depășesc pragul anterior menționat dacă, prin natura sau efectele sale potențiale, raportat la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulamentul ISD, pot avea impact asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri la adresa acestora.
ISD va face obiectul autorizării conform noilor reglementări, indiferent dacă reprezintă sau nu o concentrare economică, și indiferent dacă aceasta este supusă sau nu notificării Consiliului Concurenței, conform legislației specifice în domeniul concurenței.

Autorități implicate în procedura de examinare și autorizare a ISD

Cererile de autorizare sunt supuse examinării și avizării de către Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe („CEISD”) aflată în subordinea Guvernului României și care va fi constituită în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a noilor reglementări.

În urma examinării cererilor de autorizare CEISD va emite: (i) un aviz conform, atunci când propune autorizarea ISD în România; (ii) un aviz consultativ, atunci când propune (a) autorizarea condiționată a ISD în România în baza unor măsuri/ angajamente comportamentale sau structurale ale investitorului străin; sau (b) respingerea cererii de autorizare a ISD, atunci când consideră că aceasta afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană.

Autorizarea ISD care a primit un aviz conform din partea CEISD se realizează de către Consiliul Concurenței, prin emiterea unei decizii în acest sens, în termen de 30 de zile de la primirea avizului CEISD.

Autorizarea condiționată a ISD sau respingerea cererii de autorizare a ISD care a primit un aviz consultativ din partea CEISD se realizează de Guvernul României, prin emiterea unei hotărâri în acest sens.

În cazul în care ISD este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, la emiterea avizului, CEISD va avea în vedere avizul Comisiei Europene transmis potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul ISD.

În cazul în care în procedura de examinare CEISD decide că este necesară consultarea CSAT, sau la solicitarea CSAT în acest sens, CEISD declanșează o cercetare detaliată a cererii de autorizare. Ca parte a acestei cercetări detaliate, CSAT va emite un aviz care poate fi conform sau consultativ, după cum apreciază că se impune autorizarea, autorizarea condiționată sau respingerea cererii de autorizare a ISD.

Declanșarea procedurii de examinare și autorizare a ISD

Procedura de examinare și autorizare a ISD se inițiază prin depunerea unei cereri de autorizare a ISD la CEISD. Cererea de autorizarea va fi depusă de investitorii străini, definiți conform noilor reglementări, care doresc să realizeze o ISD sau o investiție nouă supusă examinării și autorizării conform noilor reglementări.

În cazul ISD care se realizează ca efect al unei fuziuni, cererile de autorizare se depun de către fiecare dintre părțile implicate, iar în celelalte cazuri de persoana care dobândește controlul asupra unei întreprinderi/ părți de întreprinderi sau care realizează/ creează o investiție nouă.

Procedura de examinare și autorizare a ISD poate fi declanșată și din oficiu de către CEISD sau ca urmare a unei sesizări din partea unei autorități a statului român.

Transparentizarea informațiilor privind ISD în domeniul mass-media

În cazul în care ISD vizează o întreprindere care fie: (i) deține o licență audiovizuală la nivel național, regional sau local; (ii) realizează o publicație periodică având un tiraj mediu de cel puțin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an; (iii) deține un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună, CEISD solicită transparentizarea informațiilor cu privire la investiția străină, înainte de realizarea ISD și de declanșarea procedurii de examinare. Informațiile respective vor fi supuse consultării publice de către CEISD, pentru o perioadă de 30 de zile.

Sancțiuni

Potrivit noilor reglementări, următoarele fapte sunt sancționate cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării:
(i) furnizarea cu intenție într-o cerere de autorizare a ISD de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare;
(ii) punerea în aplicare a unei ISD fără ca aceasta să fie autorizată, săvârșită cu intenție sau din neglijență;
(iii) punerea în aplicare a ISD cu nerespectarea sau încălcarea angajamentelor asumate, săvârșită cu intenție sau din neglijență.

[1] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022.

Cookie Settings