Legal & Tax Alerts

Noutăți legislative privind contractele de vânzare de bunuri

Modificări importante privind conformitatea produselor, garanțiile comerciale și măsurile corective se vor aplica contractelor de vânzare încheiate între vânzător și consumator de la 1 Ianuarie 2022. Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri („OUG nr. 140/2021”) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021 și transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2019/771 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (“Directiva 2019/771”).

Principalele noutăți legislative aduse de OUG nr. 140/2021 privesc următoarele aspecte:

1. Introducerea și definirea unor noțiuni și termeni din sfera digitală

A fost extinsă noțiunea de bunuri prin includerea bunurilor cu elemente digitale, acestea fiind definite ca fiind „orice obiect corporal mobil care încorporează un conținut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel încât, în absența respectivului conținut digital sau serviciu digital, bunul nu și-ar putea îndeplini funcțiile”. Totodată, în cuprinsul OUG 140/2021 apare noțiunea de conținut digital, fiind reprezentat de acele „date produse și furnizate în format digital”.

2. Trasarea clară a domeniului de aplicare a OUG 140/2021

Potrivit prevederilor OUG 140/2021, dispozițiile acesteia se aplică:

(i) contractelor de vânzare încheiate între un consumator și un vânzător;

(ii) contractelor pentru furnizarea de bunuri care urmează să fie fabricate sau produse (în viitor); și

(iii) conținutului digital sau serviciilor digitale care sunt încorporate în bunuri sau interconectate cu acestea și care sunt furnizate împreună cu bunurile care fac obiectul contractului de vânzare, indiferent dacă conținutul digital sau serviciul digital respectiv este furnizat de către vânzător sau de către un terț.

3. Stabilirea unor cerințe de conformitate a bunurilor

Pentru a fi în conformitate cu contractul de vânzare, OUG 140/2021 stabilește că bunurile trebuie să îndeplinească atât cerințe subiective de conformitate, cât și cerințe obiective de conformitate.

Din punct de vedere subiectiv, bunurile trebuie să:

respecte descrierea, tipul, cantitatea și calitatea prevăzute în contractul de vânzare;

dețină funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici prevăzute în contractul de vânzare;

corespundă scopului special pentru care consumatorul le solicită;

fie livrate împreună cu toate accesoriile și cu toate instrucțiunile, inclusiv de instalare, prevăzute în contractul de vânzare; și

fie furnizate cu actualizări conform dispozițiilor contractului de vânzare.

Din punct de vedere obiectiv, bunurile trebuie să:

corespundă scopurilor pentru care s-ar utiliza în mod normal bunuri de același tip;

posede calitatea și să corespundă descrierii unei mostre sau unui model pe care vânzătorul l-a pus la dispoziția consumatorului înainte de încheierea contractului;

dacă este cazul, să fie livrate împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de instalare sau alte instrucțiuni pe care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil să le primească; și

respecte cantitatea și să dețină calitățile și alte caracteristici, inclusiv în materie de durabilitate, funcționalitate, compatibilitate și securitate, care sunt normale pentru bunurile de același tip și la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil.

4. Garanțiile comerciale

Garanția comercială reprezintă o obligație juridică ce cade în sarcina garantului (i.e., vânzătorul sau producătorul bunurilor) în condițiile stabilite în certificatul de garanție comercială și în anunțurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.

Garanția de durabilitate

OUG 140/2021 prevede că în cazul în care un producător oferă consumatorului o garanție de durabilitate pentru anumite bunuri pentru o anumită perioadă de timp, producătorul răspunde direct față de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanția de durabilitate, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor. Totodată, producătorul poate oferi consumatorului condiții mai favorabile în certificatul de garanție comercială de durabilitate.

Prevalarea unor condiții comerciale mai avantajoase consumatorului

O prevedere importantă constă în aceea că, în cazul în care condițiile prevăzute în certificatul de garanție comercială sunt mai puțin avantajoase pentru consumator decât cele prevăzute în anunțurile publicitare asociate, garanția comercială dă naștere unei obligații juridice în condițiile stabilite în publicitatea privind garanția comercială.

OUG 140/2021 prevede anumite condiții de formă și de fond pentru certificatul de garanție comercială, respectiv:

a) Cerințe de formă:

trebuie să fie oferit consumatorului pe un suport durabil, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor;

este formulat într-un limbaj simplu și inteligibil;

trebuie redactat în limba română, fără a exclude prezentarea acestuia și în alte limbi.

b) Cerințe de fond, certificatul trebuie să conțină următoarele elemente:

o declarație clară prin care se indică dreptul consumatorului la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor și că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanția comercială;

numele și adresa garantului și procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obține aducerea în aplicare a garanției comerciale;

indicarea bunurilor cărora li se aplică garanția comercială și condițiile garanției comerciale.

5. Instituirea unor obligații exprese în sarcina vânzătorului în privința bunurilor cu elemente digitale

Ca regulă generală, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

În mod particular, în cazul bunurilor cu elemente digitale, vânzătorul trebuie să se asigure că, consumatorul este informat cu privire la actualizări și că îi sunt furnizate actualizări, inclusiv actualizări de securitate, care sunt necesare pentru a menține conformitatea acelor bunuri, răspunderea vânzătorului fiind divizată potrivit prevederilor OUG 140/2021, în funcție de două criterii specifice.

6. Caracterul imperativ al prevederilor conținute de OUG 140/2021

Se prevede în mod expres că, consumatorul nu poate fi obligat la niciun acord de natură contractuală care, în defavoarea sa, exclude aplicarea dispozițiilor OUG 140/2021, derogă de la acestea sau le modifică efectele înainte ca neconformitatea bunurilor să fie adusă la cunoștința vânzătorului de către consumator.

7. Măsuri corective

OUG 140/2021 are ca scop oferirea unui nivel ridicat de protecție consumatorilor, prevăzând în acest sens în mod expres măsurile corective de care beneficiază consumatorii și modalitățile în care aceștia pot beneficia de ele, în cazul neconformității bunurilor cu prevederile contractuale. Astfel, consumatorii au dreptul la:

(i) aducerea în conformitate a bunurilor – prin reparare sau înlocuire

(ii) reducerea proporțională a prețului și

(iii) încetarea contractului.

Un element de noutate constă în posibilitatea consumatorilor de a opta pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice, OUG 140/2021 prevăzând în același timp și sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul nerespectării dispozițiilor pe care aceasta le conține.

Cookie Settings