Legal & Tax Alerts

Sancționarea hărțuirii morale la locul de muncă

Conform unui act normativ recent publicat în Monitorul Oficial[1] și în vigoare începând cu data de 10 august 2020, se consacră dreptul angajaților la un loc de muncă lipsit de hărțuire morală.

Astfel, constituie hărțuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în oricare dintre următoarele forme: (i) conduită ostilă sau nedorită; (ii) comentarii verbale; (iii) acţiuni sau gesturi.

De asemenea, orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru poate constitui hărțuire la locul de muncă. Cu caracter de noutate, stresul şi epuizarea fizică sunt reglementate expres ca intrând sub incidența acestei reglementări.

Hărţuirea morală la locul de muncă săvârşită de către un angajat, prin lezarea drepturilor sau demnităţii unui alt angajat, constituie astfel contravenție şi se pedepseşte cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Pentru a asigura respectarea dreptului angajaților la un loc de muncă lipsit de hărțuire morală, se prevede obligaţia angajatorului de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc astfel de acte sau fapte. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. În mod firesc, răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru faptele respective.

De asemenea, dacă angajatorul stabilește, în orice formă, reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă, fapta angajatorului va reprezenta contravenție și se va sancționa cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.

În cazul unei încălcări, victimele hărţuirii morale la locul de muncă trebuie doar să dovedească elementele de fapt ale hărţuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului. Intenţia de a prejudicia prin acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită.

Ori de câte ori va constata săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, instanţa de judecată va putea să dispună oricare dintre următoarele măsuri:

a) obligarea angajatorului la luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa orice acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă cu privire la angajatul în cauză;

b) reintegrarea la locul de muncă a angajatului în cauză;

c) obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;

d) obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;

e) obligarea angajatorului la plata către angajat a sumei necesare pentru consilierea psihologică de care angajatul are nevoie, pentru o perioadă rezonabilă stabilită de către medicul de medicină a muncii;

f) obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării poate aplica la rândul său oricare dintre măsurile prevăzute literele a) şi e), iar neaducerea la îndeplinire de către angajator a măsurilor dispuse constituie contravenţie la rândul său şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei.

 

[1] Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 713 din data de 7 august 2020.

Cookie Settings