Legal & Tax Alerts

Utilizarea semnăturii electronice și alte modificări în legătură cu relațiile de muncă

Recent, au fost adoptate acte normative care aduc modificări importante în ceea ce privește relațiile de muncă și anume:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36 din data de 05.05.2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea si completarea unor acte normative;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37 din data de 05.05.2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26 din data de 7 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor[1].

Utilizarea semnăturii electronice

Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronica avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de munca, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condițiile stabilite prin regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.

Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum și înscrisurile/documentele din domeniul relațiilor de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, și ale Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată și vor fi puse la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.

Forma scrisă a înscrisurilor cerute de Codul Muncii se consideră îndeplinită și dacă înscrisul este întocmit în formă electronica și este semnat cu semnătura electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, în condițiile legii.

În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau semnătură electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat.

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz.

La încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică avansată sau calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat.

Procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului vor fi prevăzute în contractul individual de muncă, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, fiind informată în acest sens.

Dovada instruirii lucrătorilor va putea fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie, în funcție de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern. În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzută anterior, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoțită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului

Angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă.

Noțiunile de semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată, marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat au înțelesul dat de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Telemunca/Munca la domiciliu

Se elimină referirea la termenul de cel puțin o zi pe lună, existent in vechea reglementare pentru a fi incidente dispozițiile privind telemunca. Conform noilor modificări, telemunca va fi definită ca forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Se introduce mențiunea privind utilizarea, în principal, a tehnologiei informației și comunicațiilor, de către angajator pentru verificarea activității telesalariatului.

Se elimină obligația inserării în contractul individual de muncă a locului/locurilor desfășurării activităţii de telemuncă.

Se introduce obligația pentru telesariat/salariatul cu muncă la domiciliu de a respecta și asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă/munca la domiciliu.

Reglementări speciale pentru microîntreprinderi

Nu mai au obligația întocmirii regulamentului intern și prevederii fisei postului la contractul individual de muncă, specificarea atribuțiilor postului putându-se face verbal (prin excepție, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului).

Vor ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de aceștia.

Stimulentul de inserție

Se modifică valoarea și perioada pentru care se acordă stimulentul de inserție astfel:

a. 1.500 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități;

b. 650 lei, dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități. Cuantumul de 650 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Beneficiază de stimulent de inserție în cuantum de 650 lei și persoanele care au finalizat concediul pentru creșterea copiilor și obțin venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Se elimină prevederea privind extinderea interdicției de concediere cu 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate conform vechii reglementări.

 

[1] Modificările aduse OUG 111/2010 prin OUG 26/2021 vor intra în vigoare la momentul intrării în vigoare a hotărârii guvernului de modificare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010.

Cookie Settings